MijnDataProvider » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) over de toegang tot en het gebruik van de MyDataProvider-website en het controlepaneel (“Platform”), de MyDataProvider-clientsoftware (Software) en MyDataProvider-services (“Services”) van LLC “Effectieve oplossingen voor eCommerce ”, LLC. (het “Bedrijf” of “ons”), beschikbaar gesteld aan gebruikers (“u” of “gebruiker/s”) via de Software en op https://MyDataProvider.com


 1. MyDataProvider-services en -platform


  MijnDataProvider: MyDataProvider biedt services voor het importeren van producten in databases en webscraping-services.

  Platform. Het MyDataProvider Platform biedt toegang tot het MyDataProvider online controlepaneel en feedbackformulieren. Via de MyDataProvider-software en het platform stellen we geregistreerde gebruikers in staat toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze MyDataProvider-services, met inachtneming van deze voorwaarden.

  Eigendom. Wij bezitten of zijn licentiehouder van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten in MyDataProvider. Toegang tot en gebruik van onze webgebaseerde diensten en inhoud houdt niet in dat deze rechten geheel of gedeeltelijk aan u worden overgedragen.

  Handelsmerken. U zult onze handelsmerken, handelsnamen, logo's, domeinnamen, andere onderscheidende merkkenmerken of enig auteursrechtelijk beschermd materiaal of die zijn gekoppeld aan MyDataProvider zonder onze toestemming niet gebruiken.

  Privacybeleid. MyDataProvider stelt u in staat om persoonlijke gegevens van Gebruikers onder uw controle te verwerken. Ons privacybeleid maakt deel uit van deze voorwaarden en is uiteengezet op: https://MyDataProvider.com/.

  Dienstverlening. We stellen alles in het werk om u te allen tijde het Platform en de Services ter beschikking te stellen, maar we zijn in geen geval aansprakelijk voor onderbrekingen van de Service of downtime. Vanwege speciale onderhouds-, beveiligings- of capaciteitsproblemen, en ook vanwege sommige gebeurtenissen waarop we geen invloed hebben (bijv. afwijkingen in openbare communicatienetwerken, stroomonderbrekingen, enz.), kunnen Services tijdelijk worden opgeschort of worden beïnvloed door korte afwijkingen.

  Beveiliging. U begrijpt dat de MyDataProvider-software en -service kunnen worden gebruikt voor het verzenden van inhoud naar het platform, verzameld van de apparaten die aan uw account zijn gekoppeld, en dat tijdens de verwerking uw gebruikersinhoud, inclusief contactnamen, e-mail- of IM-communicatie, sociale netwerkactiviteit en andere accountgegevens worden via internet overgedragen (versleuteld). Momenteel worden ze niet versleuteld opgeslagen, omdat dit de bewakings- en filterdiensten zou verhinderen.

  Ondersteunen. We proberen de MyDataProvider-service 24/7 te leveren, maar vanwege onderhouds-, beveiligings- of capaciteitsproblemen, en ook voor sommige gebeurtenissen waarop we geen invloed hebben (overmacht), kunnen het platform en de services tijdelijk worden opgeschort of beïnvloed. Ons ondersteuningsbeleid is uiteengezet op MyDataProvider.com.

 2. Jij/Gebruikers en registratie/beëindiging

  Over u en uw gebruikers: U garandeert dat u ouder bent dan 18 jaar en eigenaar of huurder bent van de Apparaten waarop de Software die aan uw online account is gekoppeld, is geïnstalleerd. U garandeert dat u een Gebruiker ouder dan 14 jaar van dergelijke Apparaten op de hoogte heeft gesteld dat deze besturings- en bewakingssoftware bevat en dat u hun toestemming hebt voor dergelijke activiteiten. U verbindt zich ertoe ons Privacybeleid, dat als onderdeel hiervan is opgenomen, volledig na te leven.

  Registratie. Registratie en het aanmaken van een MyDataProvider-account is vereist om de MyDataProvider-services te gebruiken. Om u te registreren, moet u een account aanmaken door het bijbehorende formulier in te vullen met uw gegevens (e-mailadres en naam) en akkoord te gaan met deze voorwaarden. U garandeert dat deze informatie te allen tijde juist, volledig en nauwkeurig is en zal zijn. Er wordt een verificatie-e-mail naar u verzonden.

  Activering. Wij proberen direct toegang te verlenen tot de MyDataProvider Service. We behouden ons het recht voor om de MyDataProvider-services om welke reden dan ook aan iemand te weigeren. Na bevestiging van het account krijgt u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de MyDataProvider-service te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

  Wachtwoorden. De wachtwoorden zijn vertrouwelijk en het is daarom uw verantwoordelijkheid om het juiste gebruik ervan te beschermen en te waarborgen. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u kennis krijgt van ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging die u bekend is.

  Termijn. Onder voorbehoud van betaling, indien van toepassing, van de vergoedingen, wordt uw account geactiveerd en blijft van kracht gedurende de hieronder aangegeven Termijn, tenzij deze hieronder door ons of door u wordt beëindigd.

  Gratis gebruiker: gebruik van de beperkte Dienst voor een onbeperkte periode.

  Evaluatie termijn: gebruik van de Dienst gedurende de periode van 30 dagen vanaf de registratie van het account

  Premium of commerciële abonnementen: onder voorbehoud van betaling van de vergoedingen, gebruik van de Dienst voor de contractduur, in overeenstemming met het plan dat u hebt gekozen. Commerciële en Premium-abonnementen worden automatisch verlengd voor dezelfde termijn, tenzij een van beide partijen ten minste 30 dagen voorafgaand aan de verlenging schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

  Beëindiging. U kunt uw account op elk moment annuleren. Alle annuleringen moeten worden gericht aan: support@MyDataProvider.com. Bij tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie plaats. We kunnen uw registratie onmiddellijk opschorten of annuleren in geval van schending door u van deze Voorwaarden, door middel van een schriftelijke kennisgeving. We kunnen elk gratis gebruik op elk moment annuleren, met een opzegtermijn van 30 dagen en Premium- en commerciële abonnementen met een opzegtermijn van 30 dagen vóór het einde van een Termijn. Bij beëindiging om welke reden dan ook, wordt uw toegang tot uw account en alle inhoud ervan uitgeschakeld en wordt uw inhoud verwijderd, behalve zoals bewaard in back-ups (alleen voor het ophalen van back-ups of voor juridische onvoorziene omstandigheden). Daarnaast behouden we ons het recht voor om onze overeenkomst met u te beëindigen als de levering van de Services naar onze mening niet langer commercieel of anderszins levensvatbaar is of als uw account langer dan 1 maand inactief is (in dit laatste geval zullen we u een opzegtermijn van 15 dagen bezorgen, verzonden naar uw geregistreerde e-mailadres).

 3. Gebruik van MyDataProvider-services

  Correct gebruik van MyDataProvider-diensten. U stemt ermee in het MyDataProvider Platform en de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder zult u de Software en Services gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot privacy, telecommunicatiegeheim, arbeidsrelaties, non-discriminatie, handelsgeheimen en de bescherming van persoonlijk imago, eer en reputatie.

  Verantwoordelijkheid voor gebruik. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account worden ondernomen. U bent gegevensbeheerder van alle persoonlijke gegevens die worden verzameld en ingediend via de MyDataProvider-service, en MyDataProvider is gegevensverwerker. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. U stemt ermee in de MyDataProvider-service niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of activiteiten die inbreuk maken op de rechten van derden of deze voorwaarden schenden. U mag de MyDataProvider-service niet gebruiken op een manier die de service kan verslechteren. U stemt ermee in dat u bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied zult overtreden. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en schadeloos te stellen voor zover toegestaan ​​door de wet met betrekking tot alle zaken die verband houden met uw gebruik van MyDataProvider.

  Verbodsbepalingen op het gebruik van MyDataProvider: u stemt ermee in MyDataProvider niet te gebruiken of toe te staan ​​om de apparaten en activiteiten van gebruikers te controleren of te controleren in een van de volgende omstandigheden:

  • Wanneer de gebruikersapparaten niet uw eigendom zijn of aan u worden verhuurd.
  • Wanneer het in uw rechtsgebied niet duidelijk is dat dergelijke controle en monitoring door middel van functionaliteiten aangeboden door MyDataProvider door wet- of regelgeving zijn toegestaan.
  • Wanneer het in uw rechtsgebied niet duidelijk is dat voor dergelijke controle en bewaking via functionaliteiten aangeboden door MyDataProvider geen uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vereist is, tenzij dergelijke uitdrukkelijke toestemming door u is verkregen en gedocumenteerd.
  • Wanneer er geen garanties zijn dat het gebruik van informatie die is verkregen door het gebruik van MyDataProvider de rechten van derden (inclusief gebruikers) en toepasselijke regelgeving zal respecteren.

  Uitsluiting. We behouden ons het recht voor om een ​​gebruiker uit te sluiten van het platform en de services zonder voorafgaande waarschuwing als u deze voorwaarden schendt.

 4. Gebruikers Content

  Het Platform en de Diensten bewaken en slaan informatie op die wordt verzonden vanaf de Apparaten waarop de MyDataProvider-software is geïnstalleerd, over lokale en online activiteiten van Gebruikers (schermopnames, toetsaanslagen, gebruik van applicaties, zoeken, sociale netwerken, browsen, enz.) en bepaalde communicatie (sociale netwerkformulieren, instant messaging, enz.) (gezamenlijk Gebruikersinhoud). Hoewel MyDataProvider deze informatie voor u verzamelt, opslaat en analyseert, zijn u en de Gebruiker de enige eigenaren van deze informatie en zijn als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud die naar MyDataProvider wordt verzonden. U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare licentie om dergelijke Gebruikersinhoud voor deze doeleinden op onze servers op te slaan.

  Verantwoordelijkheid voor de inhoud. We hebben geen controle over of houden geen toezicht op Gebruikersinhoud, behalve wanneer dit vereist is in overeenstemming met uw instructies (configuratie van het Platform) of door de toepasselijke wetgeving of een bevoegde rechtbank of administratieve beslissing. We behouden ons echter het recht voor om op elk moment gebruikersinhoud te verwijderen waarvan we weten dat deze in strijd is met de wet of rechten van derden.

  Gegevens over beëindiging. In het geval van beëindiging om welke reden dan ook, wordt uw toegang tot uw account en alle inhoud ervan uitgeschakeld en wordt uw gebruikersinhoud verwijderd, met uitzondering van back-ups (alleen opgeslagen voor back-up of voor onvoorziene omstandigheden). We kunnen dergelijke Gebruikersinhoud echter bewaren om eventuele wettelijke verantwoordelijkheden te dekken die kunnen voortvloeien uit onze relatie met u. De toegang tot dergelijke gegevens zal worden geblokkeerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, tenzij een dergelijke gebeurtenis zich voordoet.

  Dataretentie. Als er gegevens zijn die u voor juridische doeleinden wilt bewaren, moet u deze vóór beëindiging verkrijgen via het Configuratiescherm van het Platform. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van dergelijke gegevens. Als we het contract zonder kennisgeving beëindigen omdat u deze voorwaarden hebt geschonden, moet u ons binnen 3 dagen na beëindiging bewijzen dat de gegevens moeten worden bewaard, en u heeft nog eens 5 dagen om deze gegevens te verkrijgen.

 5. vergoedingen

  De vergoedingen voor de eventuele betalingsplannen zijn uiteengezet op MyDataProvider.com. Voor alle betalingsplannen stemt u ermee in de vergoedingen te betalen die zijn uiteengezet in het door u geselecteerde Plan. Betaling vindt plaats via een online betalingssysteem van MyDataProvider of zoals anders met ons is overeengekomen. Bij periodieke verlenging wordt de dan geldende prijs in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders met ons is overeengekomen. De kosten zijn niet opzegbaar en niet-restitueerbaar. Vergoedingen voor gebruikers of apparaten die tijdens de abonnementsperiode worden toegevoegd, worden in rekening gebracht tegen dezelfde prijs als voor de reeds bestaande abonnementen.

  Prijs updates. Prijzen voor de Services kunnen op elk moment worden gewijzigd door u dertig (30) dagen of meer van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. Nieuwe prijzen gelden voor de volgende verlengingsperiode. Als u een dergelijke prijswijziging niet schriftelijk afwijst met het verzoek om beëindiging van de Services of in het geval van voortgezet gebruik van de Services na een dergelijke verlengingsdatum, wordt u geacht de nieuwe prijzen te hebben geaccepteerd.

  Facturering: Voor standaarddiensten wordt een factuur voor de opstart- en abonnementskosten opgemaakt na acceptatie van de online bestelling en 15 dagen vóór verlenging. U wordt gefactureerd bij het opstarten en voor extra Gebruikers voor een volledige periode, ongeacht de startdatum. Verlengingen worden gefactureerd op de periodieke basis zoals vermeld in het Abonnementenformulier. Tenzij anders bepaald in de Bestelling, zullen we facturen uitgeven in euro's of USD. U stemt ermee in om ons of onze wederverkoper volledige en nauwkeurige facturerings- en contactgegevens te verstrekken.

  Betaling. Tenzij anders vermeld op uw Abonnementenformulier, zijn alle gefactureerde bedragen opeisbaar en betaalbaar op het moment van het contracteren van de service en 7 dagen voorafgaand aan de verlenging. We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst en toegang tot de Services op te schorten of te beëindigen als u niet op tijd betaalt. In het geval van een creditcardbetaling, verstrekt u ons geldige en bijgewerkte creditcardgegevens, of een geldige inkooporder of alternatief document dat redelijkerwijs voor ons acceptabel is. Als u creditcardgegevens verstrekt, machtigt u ons om deze creditcard in rekening te brengen voor alle Services die in het Abonnementenformulier zijn vermeld voor de eerste abonnementsperiode en vervolgens voor eventuele verlengingstermijnen van het abonnement zoals hierin uiteengezet.

  Late betalingen. Over achterstallige kosten wordt een vertragingsrente berekend van 1.5% van het uitstaande saldo per maand, of het wettelijk toegestane maximum, indien dit lager is, vanaf de datum waarop een dergelijke betaling verschuldigd was tot de datum van betaling. In het geval van laattijdige betaling kunnen we toekomstige verlengingen van abonnementen afhankelijk stellen van kortere betalingstermijnen dan hierin gespecificeerd, of we kunnen deze Overeenkomst en toegang tot de MyDataProvider-services opschorten of beëindigen.

  Belastingen. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief eventuele belastingen die van toepassing zijn, inclusief maar niet beperkt tot btw of vergelijkbare omzetbelasting, waarbij dergelijke belastingen uw verantwoordelijkheid zijn. Als we wettelijk verplicht zijn om belastingen te betalen of te innen waarvoor u verantwoordelijk bent op grond van deze paragraaf, wordt het juiste bedrag aan u gefactureerd en door u betaald, tenzij u ons een geldig certificaat van belastingvrijstelling verstrekt dat is goedgekeurd door de bevoegde belastingautoriteit.

 6. Algemeen

  Links. Ons Platform bevat links naar internetsites van derden. We doen geen enkele verklaring, aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid over dergelijke sites en hebben er geen controle over. Alle inhoud van derden of een link naar een site van derden is alleen voor informatieve doeleinden.

  Geen garantie. Behalve zoals bepaald door dwingend toepasselijke wetgeving, wordt uw gebruik van het MyDataProvider-platform of de dienst, inclusief alle inhoud, informatie of functionaliteit die erin is opgenomen, aangeboden zoals beschikbaar zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

  Beperking van aansprakelijkheid. U stemt ermee in dat uw gebruik van MyDataProvider op eigen risico is. Voor zover maximaal toegestaan ​​door dwingend toepasselijk recht, is het Bedrijf, zijn bestuurders, werknemers, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen of sponsors in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe of indirecte of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schade, verlies van reputatie, apparatuur storingen of andere schade of verlies, die voortkomen uit of in enig opzicht verband houden met (i) het gebruik of de onmogelijkheid om het Platform, de Software en Diensten te gebruiken; (ii) het vertrouwen dat u stelt op de volledigheid, nauwkeurigheid of het bestaan ​​van een van de Services (iii) eventuele wijzigingen die we kunnen aanbrengen in de Services, of voor een permanente of tijdelijke stopzetting van de levering van de Services (iv) ongeoorloofde toegang aan of wijziging van uw gegevens of het niet veilig en vertrouwelijk houden van uw wachtwoord of accountgegevens; (v) het verwijderen, beschadigen of niet opslaan van uw inhoud en andere communicatiegegevens die worden onderhouden of verzonden door of door uw gebruik van de Services; (vi) eventuele fouten in inhoud of voor verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik van inhoud die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Services; of (vii) verklaringen of gedrag van een derde partij op de Platform-service. Onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze verklaring of MyDataProvider zal niet meer bedragen dan honderd dollar ($ 100) of de totale vergoedingen die tot op heden aan ons zijn betaald. Toepasselijke wetgeving staat de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. In dergelijke gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

  Overeenkomst. Deze Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Elke verklaring, belofte of voorwaarde die niet expliciet in deze Voorwaarden is uiteengezet, is niet bindend voor beide partijen. Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling alleen worden gewijzigd voor zover nodig om deze afdwingbaar te maken.

  Vrijwaring. U stemt ermee in het Bedrijf en zijn agenten, directeuren, functionarissen, werknemers en partners schadeloos te stellen voor alle verliezen, aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit uw schending van deze Voorwaarden of van toepasselijke wetten, regels of voorschriften of rechten van derden in verband met uw gebruik van het Platform en/of Diensten.

  Wijzigingen. We kunnen zonder voorafgaande kennisgeving het ontwerp, de uitgaven en/of configuratie van dit Platform en de Diensten, evenals sommige of alle aangeboden Diensten, wijzigen, nieuwe toevoegen en deze Voorwaarden (inclusief het Privacybeleid) herzien. Elke wijziging zal aan u worden meegedeeld en is afdwingbaar vanaf de publicatiedatum en elk volgend gebruik van het Platform en/of Diensten zal onderworpen zijn aan de nieuwe Voorwaarden, daarom raden we u aan deze aandachtig te lezen.

  Contact en meldingen. U gaat ermee akkoord onze e-mailmeldingen met betrekking tot MyDataProvider te ontvangen. We zullen uw e-mail niet delen met derden. We kunnen contact met u opnemen voor informatie en servicemeldingen die relevant zijn voor uw account of wanneer dit wettelijk vereist is. U erkent en stemt ermee in dat dergelijke kennisgevingen van kracht zullen zijn zodra we ze op het Platform plaatsen of ze via e-mail aan U bezorgen. Als u ons geen juiste informatie verstrekt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld als we u niet op de hoogte stellen.

  Recht en jurisdictie. Deze voorwaarden en de levering en het gebruik van MyDataProvider zijn onderworpen aan de Wit-Russische wet, ongeacht de bepalingen inzake wetsconflicten. Voor de oplossing van enig conflict met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of schending van deze voorwaarden of het gebruik van MyDataProvider, onderwerpen de partijen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de stad Minsk, Wit-Rusland, onverminderd eventuele toepasselijke consumentenrechten om vorderingen in te de rechtbank van de woonplaats van de gebruiker. De partijen komen overeen om alle redelijke inspanningen te doen om dergelijke problemen in der minne op te lossen alvorens juridische stappen te ondernemen.

  Contact. Vragen over MyDataProvider, onze producten en diensten of deze voorwaarden moeten worden gesteld via het online webformulier of aan sales@MyDataProvider.com. LLC "Effectieve oplossingen voor eCommerce", LLC. is geregistreerd in het handelsregister van Wit-Rusland, het adres is Wit-Rusland, regio Minsk, Schemislitsy-gebied, 16, kamer 19/17, 223049.